Közbeszerzések Tanácsa

A Tanács a Közbeszerzési Hatóság keretében működő testületi szerv. A korábbi közbeszerzési törvényekben az elnevezése Közbeszerzések Tanácsa volt. Tagjai a közbeszerzéssel kapcsolatos közérdekű célokat, a közbeszerzési törvény (Kbt.) alapelveit, valamint az ajánlattevők és ajánlatkérők érdekeit képviselik.

  A Tanácsnak 13 tagja van, számuk gyakran változik. A Tanács munkájában minisztériumok és hivatalok (Gazdasági Versenyhivatal, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal), a helyi önkormányzatok, a munkáltatók, a gazdasági és mérnöki kamarák, továbbá a közbeszerzési szaktanácsadók képviselői vesznek részt. A Tanácsot elnök és alelnök vezeti. Az elnök és az alelnök egyben magának a Közbeszerzési Hatóságnak is az elnöke, illetve alelnöke.

  A Tanács évente legalább 10 alkalommal ülésezik. Akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada az ülésen jelen van. Döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Feladatköre a 2015. évi jogalkotáskor szűkebb lett a korábbiakhoz képest. Feladatai:

   -ellátja a Közbeszerzési Döntőbizottsággal kapcsolatos személyi ügyeket (létszám megállapítása, kinevezések és felmentések, összeférhetetlenség elbírálása).

   -útmutatókat készít a közbeszerzési jogorvoslat és a közbeszerzési ellenőrzés gyakorlata alapján a jogalkalmazás elősegítése érdekében.

   -gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő, a Tanács elektronikusan megjelenő hivatalos lapjának szerkesztéséről és megjelentetéséről. Gondoskodik az uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzési pályázatoknak az EU hivatalos lapjában történő közzétételéről.

    -felügyeli és koordinálja a közbeszerzési eljárásban résztvevők oktatását és továbbképzését. Kapcsolatot tart az Európai Közösség és más államok közbeszerzési szerveivel és nemzetközi szervezetekkel.

   -ellátja az egyéb feladatait.

   A Tanács tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, továbbá ezen feladatok ellátásához szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint adminisztratív-koordinatív tevékenységet a Tanács Titkársága látja el. A Titkárság keretében Szerkesztőbizottság működik a Közbeszerzési Értesítő szerkesztése, a hirdetmények jogi lektorálása és elektronikus közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében

    Az útmutatókat a joggyakorlat vagy a jogszabályok változása szerint rendszeresen módosítják.

  

All rights reserved - © 2020 kozbeszerzes-e.hu
phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram