Közbeszerzési Döntőbizottság

A Közbeszerzési Döntőbizottság (röviden: Döntőbizottság vagy KDB) független, országos illetékességű szervezet, feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése. Eljárása a bíráskodáshoz hasonló, melynek során bírságot szabhat ki. A Döntőbizottság a Közbeszerzési Hatóság keretében működik. Tagjai a közbeszerzési biztosok, akik a jogorvoslati eljárásokban háromfős tanácsban járnak el.

    A Döntőbizottságot az elnök és az elnökhelyettes vezeti, tagjai a közbeszerzési biztosok. Az elnököt, az elnökhelyettest és a közbeszerzési biztosokat az ugyancsak a Közbeszerzési Hatóságon belül működő Tanács választja meg, illetve nevezi ki. A közbeszerzési biztosok függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.

    A Döntőbizottság jogorvoslati eljárásokat folytat le és döntéseket (határozatokat) hoz. Ennek során engedélyezheti szerződések megkötését, ajánlatkérői döntéseket semmisíthet meg, jogsértést és szerződések semmisségét állapíthatja meg vagy bírságolhat. A közbeszerzési gyakorlat elvi szintű fejlesztése a Tanács feladata, mely útmutatókat ad ki. A Döntőbizottság ugyan egyedi ügyekben jár el, ám az egységes jogorvoslati gyakorlat biztosítása érdekében elemzi saját és a bíróságok joggyakorlatát, valamint véleményt nyilvánít a vitás jogalkalmazási kérdésekben.

    A Döntőbizottság tevékenysége a bíráskodáshoz hasonló, de eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Ha az eljárás kérelemre indult, akkor a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. Az ügyekben a Döntőbizottság három közbeszerzési biztosból álló tanácsban jár el. A tanács a határozatát többségi szavazás alapján és a Közbeszerzési Hatóság nevében hozza. Az eljárásban a közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező. A Döntőbizottság végső döntésének meghozataláig ideiglenes intézkedéseket tehet a jogszabálysértő helyzet kezelésére, és kezdeményezheti az Európai Bíróság döntéshozatali eljárását is. Döntését a hozzá benyújtott iratok alapján, tárgyalás nélkül hozza meg, vagy nyilvános tárgyalást tart, ahol tanúkat is meghallgathat. A Döntőbizottságnak az eljárást főszabály szerint 15 napon belül be kell fejeznie. A határozatában megállapíthatja a jogsértés tényét és számos szankciót alkalmazhat a jogsértővel szemben, akár bírságot is kiszabhat. A bírság összege adott esetben a közbeszerzés becsült értékének 10-15%-a is lehet. A meghozott határozatot a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzé kell tenni. A határozat felülvizsgálata érdekében bírósághoz lehet fordulni.

All rights reserved - © 2020 kozbeszerzes-e.hu
phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram